دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اطلاعیه شماره10-2ترم تابستان98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۶ | 
توجّه!تغییربرنامه آزمون ؛ ویرایش مورخ : 1398/05/23

 
تاریخ نام آزمون ساعت برگزاری محل برگزاری
 
1398/5/12
میان ترم سروگردن 12/30 سالن امتحانات دانشکده پزشکی
میان ترم ایمونولوژی 12/30 سالن امتحانات  دانشکده پزشکی
1398/5/16 میان ترم انگل شناسی 12 کل زیرزمین  دانشکده پزشکی
1398/5/19* *میان ترم بلوک اسکلتی عضلانی(اندام) 12 سالن امتحانات دانشکده پزشکی
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
*1398/5/20
*فیزیولوژی خون
(فیزیولوژی1)
گروه اول
 
8
سالن امتحانات دانشکده پزشکی
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
1398/5/23 ویروس شناسی 12 کل زیرزمین  دانشکده پزشکی
 
 
*1398/5/26
*مقدمات علوم پایه(3)
 فقط بخش آناتومی!
10 سالن امتحانات دانشکده پزشکی
توجّه:(تغییربرنامه ازتاریخ:1398/6/5 به 1398/5/26)
*میان ترم علوم تشریح اعصاب نظری  
12/30
سالن امتحانات دانشکده پزشکی
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
1398/5/28 علوم تشریح سیستم حواس ویژه 8 سالن امتحانات  دانشکده پزشکی
 
 
1398/5/30
 
عملی باکتری شناسی 9 سالن های ابن سینا
*فیزیولوژی قلب
فیزیولوژی(1)
*گروه اول
 
12
*سالن امتحانات دانشکده پزشکی
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
*1398/6/3
* علوم تشریح اعصاب نظری  
12
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
 
 
1398/6/4
*میکروب شناسی 10 سالن های ابن سینا
توجّه:تغییرساعت از 8 صبح به 10 صبح!
بیوشیمی مولکول و سلول 10 سالن های ابن سینا
بیوشیمی کلیه 10 سالن های ابن سینا
اندیشه(1) 14 سالن های ابن سینا
 
 
 
 
 
 
 
 
1398/6/4*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*فیزیولوژی(1) پزشکی و دندان پزشکی 12 سالن های ابن سینا
*فیزیولوژی خون  فیزیولوژی(1)
*گروه دوم
 
12
 
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
*فیزیولوژی گردش خون  فیزیولوژی(1) 12 سالن های ابن سینا
*فیزیولوژی قلب فیزیولوژی(1)
*گروه دوم
 
12
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
*فیزیولوژی سلول  فیزیولوژی(1) 12 سالن های ابن سینا
*فیزیوگوارش
فیزیولوژی(1)
12 سالن های ابن سینا
*فیزیو تنفس
فیزیولوژی(1)
12 سالن های ابن سینا
 
 
 
 
 
 
1398/6/5
 
 
 
علوم تشریح اسکلتی عضلانی بلوک اندام ها 8 سالن های ابن سینا
زبان تخصصی(1) 10 سالن های ابن سینا
علوم تشریح دستگاه تنفس 10                        سالن های ابن سینا
*فیزیولوژی(1)
دندانپزشکی
 
12
                       سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
*علوم تشریح ادراری تناسلی  
12
سالن های ابن سینا
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
 
اندیشه اسلامی(2) 14 سالن های ابن سینا
 
 
1398/6/6
ایمونولوژی 8 سالن های ابن سینا
علوم تشریح دستگاه گوارش 8 سالن های ابن سینا
مقدمات علوم پایه(4) 10 سالن های ابن سینا
تاریخ نام آزمون ساعت برگزاری محل برگزاری
 
1398/6/6
بیوشیمی دیسیبلین 12 سالن های ابن سینا
بلوک قلب و گردش خون 12 سالن های ابن سینا
انقلاب اسلامی 14 سالن های ابن سینا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1398/6/9
 
انگل شناسی 8 سالن های ابن سینا
قارچ شناسی(فقط قارچ نظری) 11 طبقه اول و دوم دانشکده پزشکی
علوم تشریح سیستم اعصاب 8 سالن های ابن سینا
بیوشیمی هورمون 10 سالن های ابن سینا
فیزیولوژی(2) 12 سالن های ابن سینا
فرهنگ وتمدن 12 سالن های ابن سینا
فیزیو اعصاب  فیزیولوژی(2) 12 سالن های ابن سینا
فیزیو غدد
 فیزیولوژی(2)
12 سالن های ابن سینا
فیزیو کلیه
فیزیولوژی(2)
12 سالن های ابن سینا
فارسی 14 سالن های ابن سینا
 
 
 
1398/6/10
 
زبان تخصصی(2) 10 سالن های ابن سینا
تاریخ امامت 14 سالن های ابن سینا
 
*اندام عملی
 
10
سالن تشریح
توجّه:برگزاری امتحان براساس پیگیری دانشجویان و موافقت ستاد شاهد!
1398/6/11
 
علوم تشریح قلب و عروق 10 سالن های ابن سینا
تفسیر قرآن 14 سالن های ابن سینا
 
 
1398/6/12
 
دانش خانواده 14 سالن های ابن سینا
علوم تشریح اسکلتی عضلانی محوری (سروگردن) 8 سالن های ابن سینا
 
1398/6/12
 
*علوم تشریح اسکلتی عضلانی محوری (سروگردن عملی) 12 سالن تشریح
 
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 2843 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر