دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اطلاعیه شماره4ترم تابستان98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲ | 
       
آیین نامه ترم تابستانی   
( سال تحصیلی 98 97 )
دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با هماهنگی و همکاری ستاد امور شاهد و ایثارگران دانشگاه ، ترم تابستانی سال 1398 را با ارائه دروس اختصاصی مقطع علوم پایه پزشکی و دروس عمومی برگزار می نماید (قابل ذکر است واحدهای درسی در این دانشگاه به شیوه نوین ارائه می گردد) :
 
ردیف نام درس تعداد( واحد ) کد درس
نظری عملی کل
1 مقدمات علوم پایه 1( بیوشیمی مولکول و سلول  ) 1/9 0/4 2/3 502160026
2 بیوشیمی مولکول و سلول( نظری ) 1/9 - 1/9 1100021120
3 بیوشیمی مولکول و سلول( عملی ) - 0/4 0/4 1100022120
4 مقدمات علوم پایه 2( بیوشیمی دیسپلین ) 1/3 0/4 1/7 502160027
5 بیوشیمی دیسیپلین(نظری ) 1/3 - 1/3 110002121
6 بیوشیمی دیسیپلین( عملی ) - 0/4 0/4 1100022121
7 مقدمات علوم پایه 3 و 4 ( بافت شناسی و جنین شناسی) 3 2/. 3/2 502160007
8 مقدمات علوم تشریح ( نظری ) 2/2 - 2/2 1100041101
9 مقدمات علوم تشریح( عملی ) - 0/2 0/2 1100042101
10 فیزیولوژی سلول( نظری ) 0/8 - 0/8 1100011111
11 مقدمات علوم پایه 3   ( بافت شناسی  ) 2 5/. 2/5 501011018
12 مقدمات علوم پایه 4 (   جنین شناسی) 1 - 1 501011019
13 بلوک اندام ها (علوم تشریح اسکلتی عضلانی) 8/1 0/6 2/4 502160009
14 علوم تشریح اسکلتی عضلانی(نظری ) 1/8 - 1/8 1100041102
15 علوم تشریح اسکلتی عضلانی( عملی ) - 0/6 06/ 1100042103
16 بلوک اسکلتی محوری ( علوم تشریح سر و گردن ) 1/2 0/5 1/7 502160010
17 بلوک قلب و گردش خون 1 1/5 0/5 2 502160011
18 بلوک قلب و گردش خون 2 2/5 - 2/5 502160012
19 بلوک قلب و گردش خون 2 - 1 1 502160013
20 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق( نظری) 1 - 1 1100041100
21 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق( عملی ) - 0/5 0/5 11000421000
22 فیزیولوژی خون( نظری) 0/3 - 0/3 110001117
23 فیزیولوژی خون( عملی ) - 0/1 0/1 1100012117
24 فیزیولوژی گردش خون( نظری) 1/1 - 1/1 1100011115
25 فیزیولوژی گردش خون( عملی ) - 0/1 0/1 1100012115
26 فیزیولوژی قلب( نظری) 0/5 - 0/5 1100011112
27 فیزیولوژی قلب( عملی ) - 0/1 0/1 1100012112
28 بلوک تنفس 1/1 0/3 1/4 502160015
29 علوم تشریح دستگاه تنفس( نظری ) 0/5 - 0/5 1100041105
30 علوم تشریح دستگاه تنفس(عملی ) - 0/2 0/2 1100042105
31 فیزیولوژی تنفس(نظری ) 0/6 - 0/6 1100011113
32 فیزیولوژی تنفس(عملی ) - 0/1 0/1 1100012113
33 بلوک گوارش 2/1 0/6 2/7 502160021
34 علوم تشریح دستگاه گوارش( نظری ) 1/5 - 1/5 1100041106
35 علوم تشریح دستگاه گوارش(عملی ) - 0/5 0/5 1100042106
36 فیزیولوژی گوارش( نظری ) 0/6 - 0/6 1100011116
37 فیزیولوژی گوارش( عملی ) - 0/1 0/1 1100012116
38 بلوک ادراری تناسلی 1/5 4/. 1/9 502160018
39 علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی( نظری ) 0/8 - 0/8 1100041110
40 علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی( عملی ) - 0/2 0/2 1100042110
41 فیزیولوژی کلیه( نظری ) 0/7 - 0/7 1100011119
42 فیزیولوژی کلیه( عملی ) - 0/1 0/1 1100012119
43 بیوشیمی کلیه(نظری ) 0/2 - 0/2 1100021123
44 باکتری شناسی نظری 2/4 6/. 3 501114285
45 باکتری شناسی نظری 3 - 3 503024053
46 باکتری شناسی عملی - 1 1 501114287
47 ویروس شناسی پزشکی 1 - 1 501114286
48 ایمنی شناسی پزشکی 4 1 5 -
49 ایمونولوژی (نظری) 4 - 4 502150045
50 ایمونولوژی (عملی) - 1 1 502150046
51 انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی - - - -
52 انگل شناسی (نظری ) 1/6 - 1/6 1100081128
53 انگل شناسی ( عملی) - 0/4 0/4 1100082128
54 قارچ شناسی پزشکی (نظری ) 0/9 - 0/9 1100081129
55 قارچ شناسی پزشکی( عملی) - 0/1 0/1 1100082129
56 زبان تخصصی 1 3 - 3 501114181
57 زبان تخصصی 2 3 - 3 501114182
58 فارسی 3 - 3 502000003
59 اندیشه اسلامی 1 2 - 2 501000002
60 اندیشه اسلامی 2 2 - 2 501000003
61 فرهنگ تمدن اسلام و ایران 2 - 2 501000019
62 دانش خانواده وجمعیت 2 - 2 501111112
63 تاریخ امامت 2 - 2 501000016
64 انقلاب اسلامی 2 - 2 501000011
65 تفسیر موضوعی قران 2 - 2 501000017
66 تربیت بدنی ( 1 ) - 1 1 504000000
67 تربیت بدنی ( 2 ) - 1 1 509000000
 
1. ترم تابستانی:   دانشجویان شاهد و ایثارگر  (فقط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران ) با سهمیه مشخص شده در ذیل (گروه هدف) می باشد.
الف) فرزندان ( شهید- مفقودالاثر- آزاده جانباز 25% و بالاتر)
ب) همسر( شهید- مفقودالاثر- آزاده جانباز 25% و بالاتر)
ج) جانبازان 25% و بالاتر
د) آزادگان با حداقل 6 ماه سابقه اسارت
ه) رزمندگان با حداقل سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه
و) جانبازان  با حداقل 15% جانبازی و 3 ماه حضور داوطلبانه در جبهه
2. بر اساس فرم های مهمانی ارسالی از دانشگاه های مبدا از متقاضیان ثبت نام به عمل خواهد آمد.
3. سقف انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستانی حداکثر 6 واحد درسی می باشد .( فقط دانشجویان شاهد و ایثارگری که واجد شرائط شرکت در آزمون جامع علوم پایه شهریور و اسفند 98 می باشند با تائید آموزش دانشگاه مربوطه می توانند تا 8 واحد انتخاب نمایند .)
4. حداقل نمره قبولی بر اساس تبصره 2 ماده 67 آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دانشجوی مهمان نمره 12 می باشد.
5. طبق ماده 15 آیین نامه آموزشی حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 4/17 آن درس نباید تجاوز نماید، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.(مسئولین محترم آموزش دانشگاهها نسبت به معرفی آن دسته از دانشجویانی که بعلت طولانی شدن تقویم آموزشی (شرکت در امتحانات پایان ترم) نمی توانند در موعد مقرر در کلاسها ی ترم تابستانی حضور داشته باشند، خودداری نمایند).
6. با غیبت های کلاسی و امتحانی دقیقا مطابق آیین نامه برخورد خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد چنانچه دانشجو امکان حضور منظم در کلاسهای درس را نداشته باشد از انتخاب واحد امتناع نماید.
7. این دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال مغایرت واحد های درسی دانشگاههای مبدا و مقصد و تداخل برنامه های کلاسی و امتحانی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز ندارد.
8. ارسال نمرات دانشجویان میهمان منوط به تسویه حساب با این دانشگاه می باشد.
9 .دانشجویان در صورت اعتراض به نمرات ، فقط از طریق «سامانه سماء» در بازه زمانی مشخص ، اقدام نموده و از هرگونه مراجعه حضوری به گروه های آموزشی در خصوص نمرات ، خودداری نمایند؛در غیر اینصورت هیچگونه رسیدگی به اعتراض ، انجام نخواهد شد.
10. ثبت نام کلیه دانشجویان پس از دریافت فرم های مهمانی از دانشگاه های مبدا  صورت خواهد گرفت.
11. فرم انتخاب واحد پس از تائید دانشکده و دانشگاه مربوطه از طریق سامانه ارسال گردد . 
 (نیازی به ارسال فرم انتخاب واحد از طریق اتوماسیون توسط دانشگاه مبدا به این دانشگاه نمی باشد.)
 
الف) مدارک لازم برای ثبت نام از طریق سامانه :
1-   اسکن فرم تکمیلی ( فرم شماره 1 ) تقاضای مهمانی و پیشنهاد دروس مورد نیاز که از طریق مدیریت امور آموزشی  دانشگاه مبدا تهیه و تایید شده است.
2-   اسکن فرم تعهد (فرم شماره2)
3-   اسکن کارت ملی
4-   اسکن عکس پرسنلی
5-   پرداخت هزینه های مرتبط از طریق درگاه سامانه ( که پس از ثبت نام اولیه از تاریخ 98/04/14 لغایت 98/04/18 قابل پرداخت می باشد.)
-  اولویت ثبت نام با دانشجویانی می باشد که زودتر نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند و این دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال مدارکی که از تاریخ اعلامی به بعد ارسال نمایند ندارد.
توجه : پس از انقضای تاریخ ثبت نام اولیه (98/04/13)  دروس اختصاصی قابل ارائه از طریق وب سایت ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه isar.iums.ac.ir اطلاع رسانی خواهد شد، تا بر این اساس از تاریخ 98/04/14 لغایت 98/04/18  متقاضیان از طریق درگاه سامانه اقدام به پرداخت شهریه خود نمایند.
هم چنین برنامه ارائه دروس به تفکیک ساعت و روز و برنامه امتحانات ازتاریخ 98/04/05 اطلاع رسانی خواهد شد.
ب) نحوه ارسال درخواست های ترم تابستان ( از طریق سامانه) :
1.     تکمیل و ارسال اسکن فرم تقاضای میهمانی دروس ( فرم شماره 1)  و مدارک مورد نیاز مندرج در "بند الف"  تا تاریخ 98/04/13  
2.     اعلام کلاس های به حد نصاب رسیده   ازطرف دانشگاه تا تاریخ 98/04/13
3.     پرداخت شهریه واریزی  از طریق درگاه الکترونیکی سامانه حد اکثر تا تاریخ 98/04/18   
تقویم ترم تابستانی:
ثبت نام اولیه :  از تاریخ 98/04/03 لغایت 98/04/13
ثبت نام نهایی : از تاریخ 98/04/14 لغایت 98/04/18
شروع دوره : تاریخ 98/04/22                   
پایان دوره : تاریخ 98/05/28
شروع امتحانات : تاریخ 98/06/04
پایان امتحانات : تاریخ 98/06/12
 
 
 
 
 میزان شهریه بر اساس مصوبه هیئت امناء دانشگاه :
هر واحد نظری اختصاصی: 3/500/000 ریال
هر واحد عملی اختصاصی: 5/000/000 ریال
هر واحد نظری عمومی: 1/400/000 ریال
هر واحد عملی عمومی: 1/800/000 ریال
 
تبصره : دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایران از پرداخت هزینه واحد های درسی معاف می باشند، ولی کلیه هزینه های رفاهی بر عهده خود دانشجو می باشد.
 
 
 
تذکرات مهم:
1.  دانشجویانی که در مهلت مقرر نسبت به واریز شهریه اقدام ننمایند از لیست ثبت نام قطعی حذف خواهند شد.
2.  در صورت تغییر زمانی برنامه ها ضمن اعلام مراتب به ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه ها، در سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران به آدرس isar.iums.ac.ir به اطلاع دانشجویان عزیز خواهد رسید.
 
 آدرس سامانه ثبت نام :   ST.IUMS.AC.IR
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران :
تهران-بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد
شماره تماس
 ستاد شاهد و ایثارگر 86704703-88622595-88622681

* با توجه به محدودیت زمانی از پذیرفتن مدارک و درخواستهای ناقص خودداری خواهد شد.  
* دانشجویان گرامی می بایست به آرایش ترمی دانشگاه مبدأ و مقصد دقت لازم را نموده  و عواقب احتمالی ناشی از عدم تطابق ترم بندی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز و تداخل کلاس ها  بر عهده دانشجو می باشد و دانشگاه علوم پزشکی ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال مسائل آموزشی ناشی از عدم تطابق نخواهد داشت.
 
"مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و ستاد امور شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ایران"
 
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 12415 بار   |   دفعات چاپ: 347 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر